درباره مفهوم روابط عمومی (Public relations)

روابط عمومی (Public Relations) یا همان PR، بخش مهمی در هر سازمان است. در سال ۲۰۱۲، انجمن روابط عمومی آمریکا (PRSA) اصطلاح PR را این گونه تعریف می‌کند: «روابط عمومی یک فرآیند ارتباطی اسـتراتژیک است که روابط دوسربرد را بین سازمان (برند) و مردم ایجاد می‌کند.» تاریخچه روابط عمومی در جهان بررسی تاریخچه روابط عمومی […]

بریم ادامه...